TERMS

Všeobecné podmienky súťaže Všetci na bajkI. Úvod
Všeobecné podmienky súťaže Všetci na bajk.sk (ďalej len „Súťaž“) stanovujú podmienky pre registráciu, účasť, získanie a odovzdanie výhry v Súťaži, popisujú práva a povinnosti súťažiacich, a tiež zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Organizátorom Súťaže je RNDr. Daniel Kollár – Dajama so sídlom Dlhé diely II 3675/9A, 841 04 Bratislava – Karlova Ves, IČO: 17 528 747, IČ DPH: SK1020159756, (ďalej len „Organizátor“). Licenciu na organizáciu Súťaže poskytla a technicky súťaž zabezpečuje spoločnosť AURIUS s.r.o., so sídlom Lopúchová 7, 831 01 Bratislava, IČO: 35 688 602.


II. Trvanie súťaže
Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky v termíne od 26. 06. 2020 do 17. 09. 2020.


III. Účastníci súťaže
1) Účastníkom súťaže je každá fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá dovŕšila vek 15 rokov, a ktorá: a) sa prihlásila do Súťaže zaregistrovaním mena, priezviska a e-mailovej adresy na web stránke Súťaže www.vsetcinabajk.sk, tak ako je to bližšie upravené v bode IV. bod 1) tých- to podmienok, a súčasne b) uhradila registračný poplatok.

2) Zaregistrovaním sa do Súťaže uchádzač o účasť v Súťaži vyslovuje súhlas so všetkými podmienkami a pravidlami Súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnom rozsahu.

3) Výška registračného poplatku pre kategóriu jednotlivcov je 15 € (pätnásť eur) vrátane DPH v zákonnej 20% sadzbe. Výška registračného poplatku pre kategóriu rodina (jeden dospelý a jedno dieťa do 15 rokov) je 20 € (dvadsať eur) vrátane DPH v zákonnej 20% sadzbe. Registračný poplatok je možné zaplatiť bezhotovostným spôsobom v prospech bankového účtu Organizátora uvedenom uchádzačovi o účasť v Súťaži na www stránke Organizátora po úspešnom vyplnení registračného formulára uchádzačom alebo on-line platbou priamo na web stránke Organizátora prostredníctvom platobnej karty uchádzača o účasť v Súťaži a platobného portálu CardPay prevádzkovanom spoločnosťou Tatrabanka a.s.

4) Dňom úhrady registračného poplatku sa rozumie deň pripísania registračného poplatku v celej výške na účet Organizátora.

5) Z účasti v Súťaži sú vylúčené: (a) osoba spoločníka a konateľa Organizátora; (b) osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru voči Organizátorovi; (c) osoby, ktoré sa podieľajú na organizačnom zabezpečení Súťaže na základe osobitne uzatvorenej zmluvy s Organizátorom alebo ktoré vykonávajú pre Organizátora akúkoľvek sprostredkovateľskú činnosť; (d) osoby spoločníkov, členov štatutárneho orgánu alebo prokuristov spoločností partnerov Súťaže a osôb uvedených vyššie pod písm. c); (e) osoby blízke (§ 116 Obč. zák.) všetkým vyššie označeným osobám pod písm. a) až d). V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá je vylúčená z účasti v Súťaži, výhra nie je platne získaná a tejto osobe nebude odovzdaná.

6) Organizátor je oprávnený vyradiť (vylúčiť) zo Súťaže účastníkov, ktorí porušia ktorúkoľvek podmienku Súťaže (napr, porušovaním pravidiel cestnej premávky, ohrozovaním ďalších súťažiacich alebo účastníkov cestnej premávky a pod.) alebo ktorí ktorúkoľvek podmienku Súťaže nesplnili alebo počas trvania Súťaže prestali spĺňať, ďalej účastníkov, ktorí odvolajú svoj súhlas s podmienkami Súťaže alebo svoj súhlas so spracovaním ich osobných údajov, účastníkov podozrivých zo zneužívania mechanizmu Súťaže, podvodného alebo nekalého konania a účastníkov konajúcich v rozpore s dobrými mravmi, a to aj so spätnou účinnosťou. Vylúčením zo Súťaže účastníkovi nevzniká nárok výhru ani mu nevzniká nárok na vrátenie ním uhradeného registračného poplatku. 7) Organizátor vráti uhradený registračný poplatok len tým uchádzačom o účasť v Súťaži, ktorí ho Organizátorovi uhradili po ukončení Súťaže.

8) Organizátor nehradí účastníkom žiadne náklady ani náhrady škody, ktoré im vzniknú v súvislosti s účasťou v Súťaži alebo v súvislosti s výhrou v Súťaži.

9) Organizátor nemá nárok voči účastníkom na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s organizovaním Súťaže.


IV. Priebeh súťaže
1) Uchádzač o účasť v Súťaži sa do Súťaže prihlasuje registráciou prostredníctvom on-line registračného formulára zadaním svojho mena, priezviska a e-mailovej adresy na web stránke Súťaže www.vsetcinabajk.sk. Účastník je povinný poskytnúť pravdivé a úplné údaje podľa prechádzajúcej vety, inak zodpovedá za vzniknutú škodu. Každý účastník môže byť do Súťaže zaregistrovaný iba raz.

2) Účastník si stiahne do svojho mobilného telefónu mobilnú aplikáciu Všetcinabajk.sk z Apple AppStore pre platformu iOS a GooglePlay pre platformu Android, používanie a inštalácia ktorej je zadarmo. Mobilná aplikácia je program určený pre mobilné telefóny s operačným systémom iOS a Android; do aplikácie sa prihlasuje e-mailom a heslom, ktoré si účastník zvolil pri registrácii. Účastník môže byť prihlásený do aplikácie iba na jednom mobilnom zariadení. Pokiaľ chce účastník aktivovať aplikáciu na inom mobilnom zariadení, musí najskôr deaktivovať pôvodne aktivovanú aplikáciu.

3) Mobilná aplikácia slúži ako itinerár, ktorý obsahuje zaujímavé miesta v Bratislavskom, Trnavskom, Trenčianskom a Nitrianskom kraji, ktoré je možné navštíviť, pričom každé jednotlivé miesto uvedené v itinerári je obodované príslušným počtom bodov.

4) Cieľom hlavnej súťaže je za predpokladu dodržiavania pravidiel Súťaže uvedených v týchto všeobecných podmienkach nazbierať počas celého Trvania súťaže čo najviac bodov tým, že účastník navštívi ľubovoľne vybrané miesta z itinerára a označí sa na nich v mobilnej aplikácii. 

5)  Účastník za návštevu toho-ktorého príslušného miesta získava počet bodov uvedený v itinerári len vtedy, ak sa na navštívenom mieste pomocou mobilnej aplikácie Všetci na bajk odfotí tak, že z fotografie bude zreteľne identifikovaný účastník Súťaže, bicykel a lokalizácia miesta. Na fotografie, na ktorých nebude zachytený obsah podľa predchádzajúcej vety, sa neprihliada. 

6) Súťaží sa v dvoch kategóriách. Jednotlivci a Rodina. Rodinou sa na účely tejto Súťaže rozumie jeden dospelý a jedno dieťa do 15 rokov. Účastníci v kategórii Rodina sú povinný súťažiť spolu po celé trvanie súťaže.

7) Hodnotí sa počet unikátnych miest navštívených za celú sezónu na území Slovenska. Ak účastník navštívi niektoré miesto viackrát, do Súťaže sa počíta iba jedenkrát. 

8) V prípade, že súťaž ukončia dvaja alebo viacerí účastníci s rovnakým konečným počtom navštívených miest, poradie určí čas medzi prvým a posledným označením, pričom lepší je kratší čas. 

9) Okrem hlavnej súťaže si organizátor vyhradzuje právo doplniť počas trvania súťaže aj ďalšie výzvy pre súťažiacich s možnosťou výhier.

10) Účastník je povinný sa pri preteku správať zodpovedne a dodržiavať pravidlá cestnej premávky.

11) Účasť v Súťaži neoprávňuje účastníka porušovať dopravné ani akékoľvek iné predpisy a každý účastník v celom rozsahu znáša zodpovednosť za svoje správanie počas Súťaže. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu spôsobenú účastníkom v priebehu Súťaže, ani za škodu vzniknutú účastníkovi účasťou v Súťaži.

12) Priebežné bodové výsledky súťažiacich a umiestnenie súťažiacich sú online zverejňované na web stránke Súťaže www.vsetcinabajk.sk.

13) Po skončení Súťaže, v sobotu 19.9, sa bude konať spoločné podujatie účastníkov Súťaže, ktorej sa bez spoplatnenia môže zúčastniť každý účastník Súťaže a na ktorej budú vyhlásení výhercovia Súťaže. Miesto konania záverečného podujatia bude zverejnený aspoň v 14 dňovom predstihu, na web stránke Súťaže www.vsetcinabajk.sk a na Facebookovej stránke Všetci na bajk. Podmienkou, aby sa účastníkovi započítali body, ako aj aby obdržal správny počet hlasov do zlosovania, musí mať dáta o pretekoch prenesené z aplikácie na server najneskor nasledujúci deň po ukončení súťaže do 9:00 hodín. Prenesenie dát o odjazdených pretekoch sa uskutoční z účastníkovho mobilného telefónu pri spustenej aplikácii Všetci na bajk stlačením tlačidla ‘Aktualizuj teraz / Update Now’ v aplikácii, pričom mobilný telefón musí byť v tom okamžiku napojený na Internet. Správne prenesenie dát aplikácia potvrdí hláškou. 


V. Výhry
1) Výhry (ceny) pre účastníkov Súťaže sú zverejnené na web stránke Súťaže www.vsetcinabajk.sk

2) Prvú cenu v hlavnej súťaži kategórii jednotlivec získa účastník s najväčším počtom bodov získaných počas Trvania súťaže v kategórii jednotlivec. Prvú cenu v hlavnej súťaži kategórii rodina získajú účastníci s najväčším počtom bodov získaných počas Trvania súťaže v kategórii rodina.

3)  V prípade ak viacerí účastníci Súťaže získajú rovnaký počet bodov, výhru z príslušného umiestnenia získa ten účastník, ktorý body získal (nadobudol) za kratší čas (rozdiel medzi prvým a posledným označením sa). 

4) Každý účastník má v hlavnom žrebovacom osudí jeden hlas. Účastníci, ktorí nazbierali viac ako 1.000 bodov získajú ďalší jeden hlas do losovacieho osudia za každých získaných 1.000 bodov.

5) Každý účastník bude zaradený do žrebovania ceny zverejnené na web stránke Súťaže www.vsetcinabajk.sk, pričom každý účastník bude mať v zlosovacom osudí jeden hlas. Účastníci, ktorí nazbierali viac ako 1.000 bodov získajú ďalší jeden hlas do losovacieho osudia za každých získaných 1.000 bodov. Žrebovanie sa uskutoční na spoločnom záverečnom podujatí.

6) Každý účastník Súťaže dostane štartovací balíček.

7) Účasť v Súťaži ani ceny v Súťaži nie je možné podľa platných právnych predpisov vymáhať súdnou cestou. Výhercovia nemajú nárok na výmenu výhry alebo na jej prenos na inú osobu, ani na vyplatenie jej hodnoty formou peňažného alebo akéhokoľvek iného plnenia.

8) Výherca zodpovedá za zdanenie výhry v zmysle príslušných platných slovenských právnych predpisov. Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú v celej zákonom stanovenej výške hradené samotným výhercom.

9) Organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.

10) Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu alebo doplnenie jednotlivých cien.


VI. Spôsob odovzdávania výhier
1) Organizátor kontaktuje výhercov prostredníctvom e-mailu, ktorý účastník Organizátorovi poskytol. V prípade, že sa Organizátorovi nepodarí do 3 pracovných dní od zverejnenia výsledkov Súťaže výhercov kontaktovať alebo ak výhercovia neprejavia alebo odoprú súhlas s nadobudnutím výhry alebo ak sa výhercovia vzdajú výhry, strácajú nárok na výhru a Organizátor kontaktuje náhradníkov, ktorými sú účastníci Súťaže s bezprostredne najlepším výsledkom (umiestnením). Ak sa Organizátorovi nepodarí skontaktovať sa ani s náhradníkmi do 3 pracovných dní, pokračuje týmto postupom až pokiaľ sa nepodarí nájsť výhercu.

2) Organizátor kontaktuje vylosovaného výhercu hlavnej ceny prostredníctvom e- mailu, ktorý účastník Organizátorovi poskytol. V prípade, že sa Organizátorovi nepodarí do 3 pracovných dní od zverejnenia výsledkov Súťaže výhercov kontaktovať alebo ak výhercovia neprejavia alebo odoprú súhlas s nadobudnutím výhry alebo ak sa výhercovia vzdajú výhry, strácajú nárok na výhru a Organizátor opakuje losovanie podľa podmienok určených v časti V. bod týchto Všeobecných podmienok súťaže. Organizátor následne kontaktuje vylosovaného náhradníka. Ak sa Organizátorovi nepodarí skontaktovať sa ani s náhradníkom do 3 pracovných dní, pokračuje týmto postupom až pokiaľ sa nepodarí nájsť výhercu.

3) Výhercovia poskytnú do 3 dní od požiadania Organizátora svoje osobné údaje potrebné k riadnemu vedeniu účtovníctva Organizátora ohľadne výhier. V prípade, že výhercovia neposkytnú Organizátorovi potrebné údaje alebo nesplnia inú podmienku v zmysle týchto podmienok Súťaže, strácajú nárok na výhru, prestávajú byť výhercom (aj spätne) a Organizátor bude postupovať primerane podľa bodu 1) tohto článku podmienok.

4) Organizátor odovzdá výhercom výhry osobne na spoločnom podujatí, na ktorom si výhercovia prevezmú výhry osobne na vlastné náklady. Výhercovia sú povinní pri prevzatí výhry preukázať sa platným občianskym preukazom alebo cestovným dokladom a v prípade preberania výhry splnomocnencom, aj udeleným plnomocenstvom s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa.


VII. Vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov
1) Účastník prihlásením sa do súťaže dáva Organizátorovi v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov v poskytnutom rozsahu (najmä meno, priezvisko, e-mailová adresa, príp. miesto bydliska, telefónne číslo), a to v priebehu Súťaže za účelom realizácie súťaže, jej vyhodnotenia, zverejnenia poradia umiestnenia súťažiacich na web stránke Súťaže, zaslania štartovacieho balíčka, nadviazania kontaktu s účastníkom Súťaže za účelom odovzdania výhry, zverejnenia výhercov na web stránke Súťaže a na web stránkach sponzorov Súťaže a po skončení Súťaže pre marketingové účely Organizátora, vykonávanie prieskumov, ankiet, podpory činnosti Organizátora a jeho zmluvných partnerov zasielaním marketingových správ, reklamných informácií, informácií o pripravovaných a realizovaných akciách alebo zisťovania názorov na spokojnosť s akciami realizovanými Organizátorom alebo jeho zmluvnými partnermi.

2) Účastník prihlásením sa do Súťaže vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv podľa zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, že svoj súhlas udelil dobrovoľne a na dobu neurčitú a že ho kedykoľvek môže bezodplatne odvolať písomným oznámením zaslaným na adresu sídla Organizátora: RNDr. Daniel Kollár – Dajama, Obchodná 48, 811 06 Bratislava

3) Účastník prihlásením sa do Súťaže zároveň berie na vedomie, že jeho osobné údaje v poskytnutom rozsahu môžu byť Organizátorom na základe zmluvy poskytnuté a spracúvané aj inými fyzickými alebo právnickými osobami, výlučne však len pre marketingové účely. O tejto skutočnosti bude účastník Organizátorom informovaný najneskôr v lehote 3 mesiacov odo dňa poverenia sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že Organizátor alebo sprostredkovatelia v rozsahu a za podmienok dohodnutých s Organizátorom, sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať poskytnuté osobné údaje účastníka v súlade s právnym poriadkom SR a v súlade s účelom, na aký boli poskytnuté.

4) Účastník má právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania a ďalšie práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

5) Účastník prihlásením sa do Súťaže dáva Organizátorovi v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy poskytnutých Organizátorovi v priebehu Súťaže alebo Organizátorom zaobstaraných v súvislosti s organizovaním, priebehom Súťaže a odovzdávaním výhry (ďalej len „Snímok"), a to pre účely ich zverejnenia na web stránke Súťaže alebo Organizátora, pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník Súťaže udeľuje Organizátorovi tento súhlas bez vecného, časového, množstevného a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na adresu sídla Organizátora: RNDr. Daniel Kollár – Dajama, Obchodná 48, 811 06 Bratislava. Súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým ich Organizátor v súlade s jeho určením poskytne.


VIII. Osobitné ustanovenia
1) Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia o všetkých záležitostiach súvisiacich a týkajúcich sa Súťaže podľa vlastného uváženia. Výsledky Súťaže zverejnené Organizátorom sú konečné, bez možností odvolania sa.

2) Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek prerušiť, odvolať, obmedziť, odložiť alebo zrušiť Súťaž, ďalej právo zasiahnuť do podmienok Súťaže a zmeniť ich, ako aj právo nahradiť deklarované ceny inými cenami, a to po celú dobu trvania Súťaže a aj bez predchádzajúceho upozornenia. Prípadné zmeny Organizátor bezodkladne vhodným spôsobom zverejní na web stránke Súťaže www.vsetcinabajk.sk.

3) Organizátor nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát.

4) Súťaž nie je hazardnou hrou podľa § 3 ods. 4 písm. b) zák. č. 171/2005 Z.z. v platnom znení.IX. Záverečné ustanovenia
1) Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich podpísania Organizátorom Súťaže a sú zverejnené na web stránke Súťaže www.vsetcinabajk.sk.

2) Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť voči tretím osobám začatím Súťaže.

3) Kontaktný e-mail: info@vsetcinabajk.skV Bratislave, dňa 20. 6. 2020
Návštevou a používaním stránok Všetci na bajk súhlasíš s používaním cookies. Viac o cookies sa dozvieš tu: Viac informácií Rozumiem